elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 26.02.2024

Przedmiot działalności

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe.

Przedmniotem działalności jest wychowanie, opieka i kształcenie dzieci w wielu od 3 do 6 lat. Przedszkole organizuje swoją działaność tak, aby odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania dzieci oraz ich rodziców.  Wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami, zainteresowaniami i talentami.

Przedszkole w szczególności:

 • udziela dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej we współpracy z poradniami, placówkami doskonalenia zawodowego i innymi instytucjami  działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 • wspiera rodziców w działaniach wychowawczych;
 • zapewnia dzieciom  bezpieczne i optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji i szacunku;
 • stwarza warunki dla swobodnej zabawy, wielokierunkowej aktywności i nabywania doświadczeń we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka;
 • organizuje warunki sprzyjające nabywaniu nowych umiejętności oraz pomoc dzieciom, ktorych rozwój jest wolniejszy, nieharmonijny lub przyspieszony;
 • zapewnia dzieciom udział w zajęciach, takich jak: umuzykalnianie z rytmiką, język angielski, taniec nowoczesny;
 • systematycznie wspólpracuje  z psychologiem i logopedą;
 • wzmacnia poczucie wartości, indywidualność dziecka oraz  potrzebę przynależności i tworzenia relacji osobowych;
 • pomaga dziecku w rozumieniu emocji, uczuć własnych i drugiej osoby, uczy zachowań prozdrowotnych;
 • tworzy różnorodne sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu wrażliwości dziecka, rozwojowi nawyków i zachowań;
 • pomaga dziecku w rozwijaniu samodzielności, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób akceptowany społecznie;
 • uzupełnia treści Podstawy programowej o programy i projekty autorskie nauczycieli.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Nr 21 w Warszawie
Odpowiadający za treść: Iwona Kanigowska
Wprowadził informację: Iwona Kanigowska
Edytował informację: Maryla Rudak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 26.11.2020
Data udostępnienia informacji: 26.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2020
Liczba wyświetleń: 397
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.11.2020
10:37:09
edycja
Maryla Rudak
Przedmiot działalności
27.11.2020
13:45:49
edycja
Iwona Kanigowska
Przedmiot działalności
27.11.2020
11:50:20
edycja
Iwona Kanigowska
Przedmiot działalności
26.11.2020
16:07:00
edycja
Iwona Kanigowska
Przedmiot działalności
26.11.2020
09:54:45
dodanie
Iwona Kanigowska
Przedmiot działalności