elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 26.02.2024

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 21 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 21 w warszawie i do aplikacji https://przedszkole21.edu.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych  poniżej :

 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkownika i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostepności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Kanigowska, adres e-mail: przedszkole@przedszkole21.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 17 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do budynku po schodach; wejście do budynku od strony ogrodu z przystosowanym podjazdem dla wózków, osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jednopiętrowym tylko schody.
 • Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Dostępny parking na terenie placówki w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza jężyka migowego na miejscu  lub online.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Nr 21 w Warszawie
Odpowiadający za treść: Iwona Kanigowska
Wprowadził informację: Iwona Kanigowska
Edytował informację: Iwona Kanigowska
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2021
Liczba wyświetleń: 568
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
15.03.2021
14:40:08
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
15.03.2021
14:38:25
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
15.03.2021
14:25:47
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
29.11.2020
10:42:50
edycja
Maryla Rudak
Deklaracja Dostępności
27.11.2020
14:31:29
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
27.11.2020
14:25:28
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
27.11.2020
14:24:51
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
26.11.2020
16:11:28
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
20.11.2020
11:31:42
edycja
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności
20.11.2020
11:31:35
dodanie
Iwona Kanigowska
Deklaracja Dostępności